Kauai : Days 5 - 8 - MathCaptain
Sunrise, Day 5.

Sunrise, Day 5.

Kauai244SatSunrise